Kostanjevica na Krki: Objavljeni so štiri razpisi

pixabay

Občina Kostanjevica na Krki je objavila javne razpise za sofinanciranje programov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, kulture, tehnične kulture in športa ter za sofinanciranje programov za otroke in mladino.

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture

Predmet javnega razpisa so: Programi s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:

 • radioamaterstvo
 • jamarstvo
 • modelarstvo
 • potapljanje z avtonomno potapljaško opremo
 • astronomija
 • druga področja tehnične kulture

Vrednost razpisa za leto 2018 je 960,00 EUR. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov s področja tehnične kulture je od 15.1.2018 do vključno 15.2.2018. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Kostanjevica na Krki.

Javni razpis za sofinanciranje programov  na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Vrednost razpisa za obe področji  za leto 2018  je  5.520,00 €, in sicer:

 • za področje A  4.000,00 € od tega za področje A2 700,00 €
 • za področje B   1.320,00  € od tega za programe za krepitev zdravja (B1) 600,00 €

Prijave morajo prispeti najpozneje do 15.2.2018 do 12.00 ure  na naslov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Kostanjevica na Krki ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Občini Kostanjevica na Krki.

Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino

Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v občini Kostanjevica na Krki v letu 2018, razen programov s področja kulture,  športa, zdravstva in sociale.

Na javni razpis se lahko nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju;
 • da imajo sedež v občini Kostanjevica na Krki;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov;
 • da delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proračuna Občine Kostanjevica na Krki v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk,
 • da imajo z Občino Kostanjevica na Krki zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2018  je 960,00  EUR.

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov za otroke in mladino je od 15.1.2018 do vključno 15.2.2018. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Kostanjevica na Krki.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov  na področju kulture

Predmet javnega razpisa so programi in projekti (produkcije) na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter varstva kulturne dediščine.

Vrednost razpisa:  vrednost razpisa za področje kulture za leto 2018 je za prijavitelje  iz točke 3 od a-c,   6.000,00 EUR , za prijavitelje pod d,  2.400,00 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • registrirana društva,
 • samostojni ustvarjalci na področju kulture,
 • zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu občine,
 • lastnik oziroma upravljalec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za prenovo, restavriranje njegovih spomeniških lastnosti, pod pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov in projektov (produkcij)  je od 15.1.2018 do vključno 15.2.2018. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Kostanjevica na Krki.

N. N.