Končno – finančna pomoč tudi za majhne kmetije!

(vir: pixabay.com)

Včeraj je bil objavljen razpis za majhne kmetije, ki bodo za razvoj deležne 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Kmetije se na razpis lahko prijavijo do konca januarja 2018. Po pričakovanjih naj bi na razpisu uspešno kandidiralo vsaj 4000 kmetij.

S podukrepom se želi izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij in njihov potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Upravičenci bodo deležni po 5000 evrov, ki jim jih bodo izplačali v dveh obrokih. Majhnih kmetij je v Sloveniji okrog 6500, z omenjenimi sredstvi pa bi predvidoma lahko podprli 4000 majhnih kmetij. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeva 75 odstotkov sredstev javnega razpisa, 25 odstotkov pa državni proračun.

Gre za ukrep, ki se ga v Sloveniji uvaja prvič. Majhne kmetije skrbijo za večjo biotsko pestrost ter preprečujejo zaraščanje površin, obenem pa zaradi majhnosti večinoma ne kandidirajo na investicijske razpise.

Pogoji in način prijave

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin, redijo vsaj 3 glave velike živine) in manj kot 15 glav velike živine.

Poleg omenjenih pogojev mora vlagatelj priložiti poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem opiše izhodiščno stanje kmetije, svoje dejavnosti, izbrati mora vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe).

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, mora izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

  • cilje iz poslovnega načrta mora izpolniti najpozneje v 36 mesecih po izdani odločbi o pravici do sredstev,
  • do izplačila drugega obroka podpore ne sme zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od ha 3 PKP,
  • zagotavljati mora obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja od izdaje odločbe o pravici do sredstev do izplačila drugega obroka podpore, pri čemer velja izjema za kmetije, vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja,
  • vsako leto mora oddati zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

Na razpis lahko kandidirajo kmetije, ki imajo med tremi in šestimi hektarji polj ali šest do 12 hektarjev travinja ter obenem vsaj tri in ne več kot 15 glav velike živine.

Na kmetijskem ministrstvu predvidevajo, da bodo kmetje sredstva povečini namenili za investicije, za nakup novih tehnologij in podobno. Zagotavljajo tudi, da so naredili vse, da bi bilo administriranja čim manj.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

N. N.