Koliko bo po novem znašala pomoč na domu v Kostanjevici na Krki?

(foto: pixabay.com)

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je na zadnji seji dal soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu. Ta bo po predlogu od 1. julija naprej znašala 18,78 evra za efektivno uro storitve, pri čemer bo moral uporabnik sam plačati 7,71 evra.

V omenjeni ceni 18,78 evra za efektivno uro storitve bodo stroški priprave dogovora ter vodenje in koordiniranje pomoči družini na domu znašali 3,36 evra na uro, stroški za neposredno pomoč pa 15,42 evra. Pri tem bo 11,07 evra krila občina, 7,71 evra na uro pa bo moral kriti uporabnik storitve sam.

Ob nedeljah se bo prispevek uporabnika povišal za 40 odstotkov od osnove in bo znaša 10,79 evra na uro, ob praznikih pa za 50 odstotkov od osnove in bo znašal 11,56 evra na uro. Prispevek uporabnika se bo lahko dodatno znižal, če bo ta podal vlogo za takšno znižanje in bo odobrena.

Uporabniki storitve so lahko sicer po zakonu tudi povsem oproščeni plačila, in sicer v primeru, da jo niso zmožni plačati. O oprostitvi plačila na podlagi vloge upravičenca odloča center za socialno delo.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod navedenim pogoji so upravičenci do pomoči osebe, stare nad 65 let:

  • ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje;
  • osebe, s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalidnosti, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

M. R.