Brežice: Priprave na novo stanovanjsko gradnjo

(vir: občina)

Občina Brežice pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za TOP sosesko, ki predvideva novo stanovanjsko gradnjo v Brežicah.

V okviru priprave osnutka OPPN zainteresirano javnost ponovno vabijo, da se seznanijo z vsebinami akta, do vključno 11. januarja 2023 pa jim lahko posredujejo tudi pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

Občina na podlagi podane pobude lastnika zemljišč in investitorja pripravlja OPPN za TOP sosesko v Brežicah, ki na območju nekdanje Tovarne pohištva načrtuje izgradnjo sodobne stanovanjske soseske z večstanovanjskimi in enostanovanjskimi objekti, poslovnimi prostori, parkovnimi ureditvami in potrebno pripadajočo infrastrukturo.

V začetni fazi postopka je občina pri oblikovanju izhodišč v mesecu januarju 2022 zagotovila prvo sodelovanje udeležencev urejanja prostora in zainteresirane javnosti. Njihove usmeritve so bile nato proučene ter smiselno vključene v nadaljevanju priprave prostorskega akta.

Gradivo osnutka OPPN je dosegljivo do 11. januarja 2023 na spletni strani Občine Brežice na povezavi: brezice.si, pod naslovom OPPN TOP SOSESKA – Priprava osnutka OPPN.

Kratek opis predvidenih ureditev

Na severnem delu območja OPPN ob obstoječi večstanovanjski soseski Trobentica se predvideva ureditev parkirnih in zelenih površin.

V osrednjem delu območja OPPN predvidena gradnja šestih večstanovanjskih objektov. Objekti so višine P+4 na severnem delu, njihova etažnost se proti jugu zmanjšuje do etažnosti P+2. V enem od objektov ob Trdinovi ulici so poleg stanovanjskih enot predvidene tudi poslovne enote. Objekte med seboj povezuje podzemna garaža na nivoju kleti.

Na južnem delu območja OPPN je predvidena pozidava z enostanovanjskimi stavbami. Predvidenih je šest stanovanjskih stavb. Objekti bodo etažnosti K+P.

Celotno območje soseske je zasnovano tako, da bo zagotovljena visoka kvaliteta bivanja z ozirom na sosednje obstoječe objekte. Novi večstanovanjski objekti so v prostor umeščeni tako, da ne poslabšujejo osončenosti okoliškega prostora, prav tako ne omejujejo pogledov na odprti prostor z večjega območja.

Morebitne pripombe in predloge lahko občini posredujemo do vključno srede, 11. januarja, na elektronski naslov: , pri čemer se navede: »Osnutek OPPN TOP soseska«.

Občina navaja, da bo usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.

M. P.