Brežice: Izteka se rok za prijavo na nekatere javne razpise

pixabay

Predstavljamo šest razpisov Občine Brežice, katerih lahko ulovite še zadnji rok za prijavo, če ustrezate razpisnim pogojem. Če v opisu razpisa ni drugače navedeno so upravičeni prijavitelji razpisa društva, ki izvajajo aktivnosti na območju Občine Brežice; zveza društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Brežice in izvajajo programe na območju Občine Brežice; zavodi, ki izvajajo redne programe in projekte na področju na katerem poteka sofinanciranje in druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju, ki je predmet sofinanciranja

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2018 je namenjen projektom za mlade in z mladimi, in sicer s sledečih področij:

  • avtonomija mladih; doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika,
  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije,
  • dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja,
    skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in enakovredne družbe z občutkom za pomoč in družbeno odgovornim ravnanjem,
    prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih osebnih vrednot,
  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur,
  • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
  • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.

 Obseg razpisanih sredstev: 16.000,00 EUR

Rok prijave: 1.2.2018

Povezava do zapisa:  tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice za leto 2018, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na območju občine Brežice.

Obseg razpisanih sredstev: 22.875,00 EUR

Rok prijave: 1.2.2018

Povezava do zapisa:  tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v letu 2018

Sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin ter njihovih zvez, ki delujejo na področju glasbene, gledališke in lutkovne, folklorne, plesne, likovne, foto, filmske, video in literarne dejavnosti ter strokovnih društev na področju kulture s sedežem v občini Brežice. Kulturni programi, ki so že sofinancirani iz drugih postavk proračuna občine, niso predmet tega razpisa. Programi, ki se sofinancirajo na podlagi tega razpisa, ne morejo biti predmet sofinanciranja iz drugih postavk iz proračuna občine.

Obseg razpisanih sredstev: 69.000,00 EUR

Rok prijave: 1.2.2018

Povezava do zapisa: tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2018

Predmet javnega razpisa so športni programi: športna vzgoja otrok in mladine, programi kakovostnega športa, programi športnih društev na področju vrhunskega športa, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, razvojne dejavnosti v športu in športne prireditve. Cilj javnega razpisa je zagotavljanje delovanje civilne/društvene sfere na področju športa v občini Brežice.

Obseg razpisanih sredstev: 410.000,00 EUR

Rok prijave: 1.2.2018

Povezava do zapisa:  tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega in socialnega varstva v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preventivne vzgoje in promocije zdravja ter socialnega varstva.

Obseg razpisanih sredstev: 33.000,00 EUR

Rok prijave: 1.2.2018

Povezava do zapisa:  tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture v letu 2018

Predmet javnega razpisa so kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki niso v lasti občine Brežice; drugi programi na področju kulture.

Upravičeni prijavitelji: društva, ki izvajajo aktivnosti na območju občine Brežice; zveze društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v občine Brežice in izvajano programe na območju občine Brežice; zavodi, ki izvajajo redne programe in projekte na področju na katerem poteka sofinanciranje; ljubiteljska kulturna društva, ki v letnem programu izkazujejo stroške vadbe in druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju, ki je predmet sofinanciranja

Obseg razpisanih sredstev: 25.500,00 EUR

Rok prijave: 1.2.2018

Povezava do zapisa:  tukaj.