Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami?

Aprila 2016 so začeil izvajati strateški projekt FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures) katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure ter se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška

Projekt FRISCO1

Prvotni namen ukrepov načrtovanih v FRISCO1 je zaščita človeških življenj, premoženja in zmanjšanje škod v primeru poplav. Izvajalci projekta so prepričani, da se bodo z ukrepi projekta izboljšali tudi pogoji za trajnostni turistični razvoj ter ohranitev bogate biološke pestrosti obmejnega prostora. V sklopu projekta pa nameravajo vzpostaviti/nadgraditi sistem zgodnjega opozarjanja (predvsem sirene za alarmiranje v primeru poplav), kar bo pripomoglo k zvečanju odpornosti sistema v primeru poplavnega dogodka in zmanjšanju poplavne ogroženosti.

V okviru projekta je 9. marca 2017 v Brežicah že potekal dogodek »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami« namenjen prebivalcem Bregane in Sotle. Namen dogodkov, ki potekajo v sklopu projekta je seznanjati občane in osnovnošolce s samozaščitnimi in vzajemnimi ukrepi v primeru poplav. Poleg ostalih ukrepov namreč s svojo pripravljenostjo in pravilnim ukrepanjem k zmanjšanju škode ob poplavah veliko prispeva tudi vsakdo izmed nas.

Ozaveščevalni dogodki

V okviru dogodka so učenci 7. in 9. razredov Osnovne šole Velika Dolina  sodelovali na delavnici kjer so jih seznanili z različnimi vrstami poplav in nekaj ključnimi samozaščitnimi ukrepi. Jože Papež, vodarski strokovnjak je učence seznanil z različnimi ukrepi. Med drugimi je učence opozoril na:

  • pomembnost upoštevanja navodil staršev in učiteljev v primeru, da v času poplav niso skupaj
  • poudaril je, da se poplavni vodi ne smejo približevati ali se v njej celo igrati, saj na primer obstaja velika nevarnost spodjedenih brežin, običajno pa tudi ne znamo ustrezno oceniti moči poplavne vode
  • predvsem zanimivo in morda najmanj poznana informacija, ki se je morda vsi najmanj zavedamo je, da tudi po tem, ko se poplavna voda umakne, nevarnost še ni mimo. Opomnjeni so bili, da poplavljena hrana in vrtnine niso užitne, da je potrebno upoštevat navodila glede pitne vode, in da po poplavah še vedno obstaja nevarnost plazov.

Poleg ozaveščevalnih dogodkov bodo rezultat projekta predvsem skupna orodja, skupni modeli, skupne karte in skupni projekti Slovenije in Hrvaške na šestih čezmejnih porečjih. Projekt bo trajal do leta 2020.

Vir: Frisco Project – Frisco 1

K. J.