Krškemu največja nevarnost potres in požar, ne pa nuklearka

Foto: Občina Krško

Med dejavniki, ki pomenijo največ tveganja za prebivalce Občine Krško, so potresi in požar, precej manj pa Jedrska elektrarna Krško in poprave, kot bi lahko kdo najprej sklepal. Tako kaže program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za obdobje 2019 – 2024, ki ga je sprejel občinski svet.

Kot je navedeno v programu, potres sodi med naravne nesreče, ki občino Krško zelo ogrožajo. Slovenija je namreč glede na karto potresne intenzitete razdeljena na tri območja, in sicer področja, na katerih lahko nastanejo potresi intenzitete VI, VII in VIII. Pri tem občina Krško sodi v območje najvišje intenzitete, to je intenzitete VIII. Takšna moč potresa povzroča rušenje objektov, predvsem starejših, grajenih pred letom 1963 in delne poškodbe ter porušitve objektov, grajenih po letu 1963.

A na občini ob tem tudi v pomirljivem tonu dodajajo, da potresi z močnimi poškodbami v Krškem niso pogosti.

Ena od možnih naravnih nesreč, za katero obstaja večje tveganje, je v Krškem požar. Požarna ogroženost Občine Krško je namreč ocenjena na srednjo do povečano, predvsem ker so na območju občine nekateri objekti, ki so po ugotovitvah iz programa visoko požarno ogroženi. To so Vipap, TE Brestanica, Nuklearka Krško, Center za ravnanje z odpadki, KRKA Sinteza I ter posamezni bencinski servisi. Pri tem pa je pozitivno to, da pri nobenem od omenjenih objektov ni večje nevarnosti širjenja požara na širšo okolico.

Pri poplavah največjo grožnjo Krškemu predstavljata reki Sava in Krka, v kateri se zlivajo vsi površinski vodotoki ter podzemna voda krškega polja in Krakovskega gozda. Pri tem je po ugotovitvah občine večjo težavo povzroča Sava, ki je po svoji naravi hudourniška reka, medtem ko Krka na območju občine Krško ne predstavlja večje poplavne nevarnosti. Ogroženi so le pozidani predeli neposredno ob strugi reke.

Glede HE Krško in Brežice poročilo v nasprotju s splošnim prepričanjem ugotavlja, da je z izboljšavami, ki so bile izvedene, močno zmanjšana nevarnost poplav, ki bi bile posledice večdnevnih močnih padavin.

Če bi prišlo do nesreče v Jedrski elektrarni Krško, na občini ugotavljajo, da bi bila stopnja ogroženosti največja v območju od nekaj kilometrov do 10 km, pri čemer je samo mesto od nuklearke oddaljeno tri kilometre.

“A glede na število in zanesljivost varnostnih sistemov v jedrski elektrarni je verjetnost nastanka nesreče, ki bi pomenila nevarnost za prebivalstvo, izredno majhna,” menijo.

Krško pa tudi ni imuno na poletna neurja s točo, vodne ujme, zemeljski plazovi in druge naravne nesreče, ki v Sloveniji vsako leto povzročijo škodo, ki v povprečju preseže dva odstotka BDP. Pri tem program opozarja, da analize nesreč in popisi škod kažejo na nizko stopnjo zavarovanosti premoženja fizičnih in pravnih oseb pred nesrečami v Krškem.

A. M.