Brežice: Predlog občinskega proračuna bo v javni razpravi do 9. aprila

Seja občinskega sveta.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Brežice so na 3. redni seji odločili, da je predlog odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 primeren za nadaljnjo obravnavo, zato bo v javni razpravi do vključno 9. aprila.

V času javne razprave lahko vsi zainteresirani svoje pripombe na predlog proračuna podajo pisno prek elektronske pošte ([email protected]) ali po običajni pošti na naslov občine Brežice.

Predlog predvideva, da bo imela občina v letu 2019 nekaj več kot 26,1 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 28 milijonov evrov odhodkov.

Podrobni prostorski načrti in sklep o začasnem financiranju

Svetniki so sprejeli še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za občino Brežice – SDOPN5 (odprava napak v besedilnem delu občinskega prostorskega načrta), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130 (umeščanje trgovskega objekta in nove lokalne ceste) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas – Ap 1376 (legalizacija in delna sanacija območja razpršene gradnje) ter sprejeli Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občino Brežice in občino Kozje. Občini Brežice in Kozje sta prejeli predlog Ministrstva za okolje in prostor ter Geodetske uprava RS  glede poteka dela njune meje. Obe občini sta predlagateljema sporočili spremembo predloga o poteku občinske meje – Občini Kozje je po spremembi meje pripadla cesta, ki jo sicer že vzdržuje.

Potrjen je bil tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice ter Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019, ki velja, dokler ne bo sprejet proračun za leto 2019.

M. P.